Jaarverslag 2022
Raad van commissarissen en raad van toezicht

Fivoor werkt conform de Governance Code Zorg en op grond daarvan leggen de raad van commissarissen (RvC) en raad van toezicht (RvT) in- en extern verantwoording af (over het vervullen van de toezichtrol) door middel van een jaarverslag dat op de website van Fivoor wordt gepubliceerd.  


De RvC van Fivoor en de RvT van FPC de Kijvelanden hebben dezelfde samenstelling en vergaderen in gezamenlijkheid met de aandeelhouders. Fivoor heeft twee aandeelhouders, de Parnassia Groep en Altrecht GGZ.


De RvC en RvT hebben als taak om toezicht te houden op het gevoerde beleid, de algemene gang van zaken en het functioneren van de raad van bestuur. De RvC en RvT staan de raad van bestuur met advies terzijde. De voorzitter van de RvC/RvT heeft deelgenomen aan de jaargesprekken die door de aandeelhouders met beide bestuurders van Fivoor/ FPC de Kijvelanden zijn gevoerd.


Samenstelling

Naam
Rol/portefeuille
Datum benoeming
De heer em. prof. dr. P.B.M. (Paul) Robben, arts np
Voorzitter
Zorg/ wetenschap
29 maart 2018
Mevrouw mr. R.W.H.H. (Ruth) Molmans
Jurist/strafrechtketen
Wfz-commissaris
1 september 2020 (benoemd in de RvT van FPC de Kijvelanden door minister van Justitie)
De heer drs. P.J.J. (Paul) de Bot
Bedrijfsvoering/kwaliteit
21 december 2020


Vergaderingen en bijeenkomsten

De voorzitter van de RvC heeft periodiek overleg met de raad van bestuur om actuele zaken te bespreken en de vergaderingen van de AvA/RvC/RvT af te stemmen en voor te bespreken.


In 2022 heeft de AvA/RvC/RvT vergadering volgens planning vijf keer plaatsgevonden. Daarnaast heeft de RvC/RvT in 2022 regulier overleg gehad met de ondernemingsraad en de cliëntenraad in lijn met artikel 24 uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).  


Onderwerpen in het toezicht

In 2022 zijn diverse thema's aan de orde geweest in de vergaderingen van de AvA/RvC/RvT. De impact van corona op de organisatie is beperkt gebleven en is alleen in de eerste helft van het jaar uitgebreid aan de orde geweest. In mei zijn de jaarstukken besproken en vastgesteld. Het gehele jaar is aandacht uitgegaan naar het versterken van de klinieken van Fivoor. De tbs-capaciteit wordt uitgebreid, de FPA in Den Haag is eigendom geworden van Fivoor en ook het dossier reallocatie van de klinieken in Den Dolder is veelvuldig besproken. De overgang van HIZ Den Haag naar Parnassia Haaglanden en van forensische onderdelen van Antes naar Fivoor is afgerond. Ook is in de vergaderingen stilgestaan bij incidenten en de verbetermaatregelen daarop. De inhoudelijke en bedrijfsvoerende ontwikkelingen in België (FPC N.V. in Gent en Antwerpen) zijn toegelicht door bestuurders/ aandeelhouders Fivoor en Parnassia Groep. De governance is wederom een belangrijk bespreekpunt geweest in 2022. De Stichting Prioriteit is eind 2022 opgeheven. En het besluit is genomen om Stichting de Kijvelanden om te zetten naar een BV. Dit is op 1 januari 2023 uitgevoerd. In 2023 volgt het voorgenomen besluit om de BV Fivoor en de Kijvelanden te fuseren.Colofon

Mei 2023


Teksten: Fivoor

Vormgeving: Fivoor | Afdeling communicatie

Fotografie/video: Fivoor | Afdeling communicatie


Contact: Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze jaarverantwoording? Neem contact met ons op via communicatie@fivoor.nl.